DELIMITACIÓ IMMOBILIARIA

Informes de Georeferenciació (GML)

Cada dia és més important mantenir una informació actualitzada al Cadastre i al Registre de la Propietat. Les dimensions físiques de les parcel·les estranyament concorden entre Cadastre, Registre de la Propietat i la realitat física de la parcel·la. Per tal d’esmenar les discrepàncies o malentesos entre veïns i delimitar la propietat segons la realitat física existent, es realitzen plànols amb mesures preses amb precisió a camp, per poder coordinar la realitat existent amb Registre de la Propietat i Cadastre.

Els informes de georeferenciació de finques serveixen per solucionar els problemes que fins ara es van trobant en la descripció de les finques registrals. Es presenten al Registre de la Propietat per tal que aquest òrgan pugui inscriure els llindars de la finca d’una manera clara i inequívoca i realitzar la coordinació de dades amb el Cadastre

Informes d'Esmena de Discrepàncies

Els informes d’esmena de discrepàncies cadastrals serveixen per solucionar els problemes que fins ara es van trobant en la definició dels llindars cadastrals. Cadastre ha obtingut la seva cartografia parcel·lària mitjançant vols fotogramètrics o mesures sobre el terreny entre finals del segle XIX i principis del segle XX . Per aquest motiu, la gran majoria de vegades no s’adequa correctament aquesta cartografia a la realitat i és necessari esmenar les discrepàncies que hi ha entre cadastre i la realitat.

Tant siguin parcel·les urbanes com parcel·les rústiques, la necessitat de definir correctament els llindars és indiscutible.

Peritatges Judicials

TOPOSCAN B30 redactem dictàmens pericials per a donar suport als litigis entre propietaris de finques. 

 • Mesura de la finca. 
 • Contrastació amb el parcel·lari de Cadastre.
 • Contrastació amb les escriptures de la Propietat.
 • Investigació i contrastació amb totes les fonts d’informació disponible.
 • Presa de decisions segons la informació obtinguda.
 • Suport judicial com a pèrits experts en la propietat.
 • Compareixença davant de tribunals per a defensa dels dictàmens emesos. 

Parcel·lacions, segregacions i agrupacions

Som experts en la mesura de parcel·les i determinació de la parcel·la idònia per tal de poder realitzar els projectes amb la documentació
necessària per a tal finalitat.

Un cop aprovat el projecte, realitzem els informes de georeferenciació de cada finca per a la seva inscripció registral i coordinació amb Cadastre.

 • Parcel·lacions
 • Segregacions
 • Agrupacions
 • Reparcel·lacions econòmiques.

On està la meva finca?

Es habitual en els nostres clients que hereten una finca dels pares o dels avis i no han sabut mai on era exactament, ni tampoc quins són els seus llindars. Nosaltres som experts en trobar les finques “desaparegudes”.

 • Obtenció de cartografia parcel·lària antiga
 • Determinació de la ubicació de la finca
 • Localització de fites

Afitaments

Un cop tots els òrgans administratius i jurídics han donat el seu vist-i-plau, realitzem l’afitament de les finques per tal que el nostre client tingui els llindars físics sobre el terreny.

CONTACTE

Contacta amb nosaltres

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Start Consultation If You Have Any Question About Our Service